Hopp til innholdet

Spesifikke vilkår for bruk av produktet

Diri Risikostyring

1. Om avtalen

1.1 Generelt

1.1.1 Denne tjenesteavtalen, heretter kalt «Avtalen», spesifiserer de tjenestene som leveres av Leverandør til Kunde.

1.2 Hensikt og formål

1.2.1 Avtalen regulerer Kundens bruk av Leverandørens programvare samt tilhørende rådgivningstjenester.

1.3 Definisjoner

1.3.1 Programvaren: Med dette menes den webbaserte programvaren Diri leverer som en skytjeneste. Tilgang til tjenesten oppnår man ved å logge på https://login.diri.no

1.4 Varighet og oppsigelse

1.4.1 Avtalen trer i kraft ved signering og løper til den blir sagt opp. Kunden kan si opp Avtalen med 3 måneders varsel. 

1.5 Omfang

1.5.1 Avtalen omfatter alle tjenester Leverandøren yter til Kunden.

2. Avtalens omfang

2.1 Rådgivning

2.1.1 Avtalen inkluderer rådgivning der vi kan bistå kunden med å avklare nødvendige aktiviteter for å etablere risikostyring av informasjonssikkerhet hos Kunden. Kunden bestiller rådgivning slik det er angitt i kapittel 3.2.

2.2 Opplæring

2.2.1 Avtalen inkludere opplæring av personell hos Kunde. Opplæringen gjennomføres digitalt gjennom workshops. Opplæring kan også gjennomføres fysisk. Kunden bestiller opplæring slik det er angitt i kapittel 3.2.

2.3 Programvaren

2.3.1 Kunden kjøper en bruksrett til programvaren tilgjengeliggjort på internett av Leverandør. Ved kjøp av en bruksrett, får Kunden tilgang til og rett til å bruke Programvaren i henhold til disse Bruksvilkårene (se kapittel 2.4 – Bruksrett).

2.3.2 Programvaren leveres «som den er» som standard programvare. Programvaren er ikke betinget av eller knyttet til noen bestemt versjon eller funksjonalitet på noe bestemt tidspunkt, eller noen publikasjoner, materialer eller kommentarer som er gitt av eller på vegne av Leverandør. Kunden kan aksessere og bruke Programvare på internett slik den tilbys til enhver tid.

2.3.3 Leverandøren forbeholder seg retten til å foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, eller utbedre feil eller utelatelser i enhver del av Programvaren etter eget skjønn og uten forpliktelse eller ansvar som følge av det. Hvis en slik modifisering mot formodning deaktiverer eller fjerner funksjonalitet som utgjør en betydelig del av Programvaren permanent, eller i en periode på mer enn to måneder, har Kunden rett til å si opp abonnementet for den berørte Programvaren og motta en forholdsmessig refusjon for Avgifter betalt på forhånd for den berørte Programvaren.

2.3.4 Leverandøren forbeholder seg retten til å avvikle Programvaren eller tilgjengeligheten av den i et bestemt marked, med 12 måneders varsel. Kunden skal ha rett til en forholdsmessig refusjon for Avgifter betalt på forskudd for perioden etter datoen for opphør av den berørte Programvaren, skal slutte å bruke Programvaren etter datoen for avvikling av den berørte Programvaren, og skal ikke ha rett til å stille ytterligere krav mot Leverandøren.

2.4 Bruksrett

2.4.1 Kunden innvilges en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig og oppsigbar rett til tilgang til og bruk av Programvaren, utelukkende for Kundens interne forretningsformål og i samsvar med Bruksvilkårene.

2.4.2 For avklaring og uten å begrense generaliteten av overnevnte: “interne forretningsformål” betyr operasjoner og aktiviteter utelukkende knyttet til Kundens egen bedrift, og skal ikke under noen omstendighet tolkes dithen at Kunden kan fungere som tjenesteleverandør eller lignende. Kunden kan ikke bruke Programvaren i eller for noen enhet der Kunden eier eller på annen måte kontrollerer mindre enn 50 %.

2.4.3 For avklaring og uten å begrense generaliteten av overnevnte: “interne forretningsformål” betyr operasjoner og aktiviteter utelukkende knyttet til Kundens egen bedrift, og skal ikke under noen omstendighet tolkes dithen at Kunden kan fungere som tjenesteleverandør eller lignende. Kunden kan ikke bruke Programvaren i eller for noen enhet der Kunden eier eller på annen måte kontrollerer mindre enn 50 %.

2.4.4 Kunden er eneansvarlig for all bruk av Programvaren, inkludert handlinger av brukere og administrasjon av brukere, og tilganger eller integreringer av tredjeparter og integrerte applikasjoner. Kunden er eneansvarlig for innholdet og lovligheten av Kundedata, og skal ikke overføre eller behandle skadelig kode, data eller lignende (for eksempel virus) i eller med Programvaren, eller bruke Programvaren til ulovlige, ondsinnede eller skadelige formål.

2.4.5 Brukere administreres av Kunden og er Kundens ansvar. Brukere må ha de nødvendige rettighetene fra Kunden til å bruke Programvaren.

2.4.6 Leverandør har rett til å bruke data i løsningen for å forbedre tjenesten. Data som brukes til dette formålet vil alltid avidentifiseres og anonymiseres.

2.5 Support

2.5.1 Diri vil gi driftssupport vederlagsfritt, for eksempel i forbindelse med påloggings- eller kontoproblemer, eller feil i Programvaren. Ytterligere support, som brukeropplæring, kan kjøpes separat fra Diri eller en Partner.

2.6 Avgrensninger

2.6.1 Avtalen inkluderer ikke eventuelle krav om ny funksjonalitet som Kunden måtte ønske. Behov for endringer og tilpasninger tas opp med Leverandør og kompensasjon avtales i hvert enkelt tilfelle.

3. Kontaktpunkter

3.1 Servicedesk

3.1.1 Kunden kan rette henvendelser til Leverandørens servicedesk på en av følgende måter:

Telefon: (+47) 40 000 343
Nett: https://hjelp.diri.no 
E-post: support@diri.ai

3.1.2 Servicedeskens åpningstider er hverdager mellom kl. 08.00 og 16.00.

3.2 Bestillinger

3.2.1 Kunder kan legge til tilleggsfunksjoner til abonnementet gjennom Diris nettbutikk. 

3.2.2 Rådgivning, kurs og rådgivningstjenester kan bestilles ved vår Servicedesk. Se kontaktinformasjon ovenfor (kapittel 3.1.1).

3.3 Pris og betalingsbetingelser

3.3.1 Lisens til programvaren kan kjøpes ved å velge den relevante planen i programvaren. Alle priser er ekskl. mva. Mva vil automatisk bli beregnet basert på kundens plassering. Prisen kan justeres årlig etter konsumprisindeksen. Prisøkninger utover dette vil bli meddelt kunden minst 30 dager i forveien. Lisenser faktureres automatisk gjennom vår servicepartner Stripe.

3.3.2 Rådgivning og opplæring kan bestilles. Ta kontakt med Diri for å få et tilbud. Timer faktureres for hver påbegynt halvtime. Dersom kunden krever fysisk oppmøte, vil reisekostnader bli fakturert i tillegg.

3.3.3 Timer faktureres etterskuddsvis, en gang pr. mnd.

3.3.4 Faktura sendes kunde elektronisk via vår leverandør Stripe. Papirfaktura kan tilbys mot et gebyr på 50,- pr faktura.

3.3.5 Betalingsfristen er på 14 dager med mindre annet er avtalt.

4. Samhandling

4.1 Partenes plikter

4.1.1 Leverandørens plikter:

  • Å ivareta kundens interesser på best mulig måte
  • Å logge bestillinger og dokumentere arbeid og medgått tid
  • Å ivareta kundedata på en sikker måte

4.1.2 Kundens plikter:

  • Å sette seg inn i avtalen
  • Å gjennomføre nødvendig opplæring av egne brukere
  • Å stille til rådighet nødvendige ressurser for å løse feil meldt inn av kunde
  • Å stille selskapets logo til rådighet og bruk i markedsføring hos Kunde

5. Tilgjengelighet og tjenestenivå

5.1.1 Programvaren leveres fra Microsoft sitt datasenter i Europa (Nederland). Løsningen er skalert for å kunne håndtere stor trafikk. Løsningen har flere lag med sikkerhet og det er gjennomført uavhengig penetrasjonstest av løsningen. Kunden kan til enhver tid følge med på status relatert til tjenestens tilgjengelighet via vår statusportal – https://status.diri.no

5.1.2 Programvaren er implementert for å kunne levere 24/7/365.

6. Ved terminering av avtale

6.1.1 Oppsigelse fra Kunden: Kunden kan avslutte kundeforholdet eller nedgradere plan uten å oppgi noen grunn og når som helst i henhold til vilkårene spesifisert i denne avtalen.

6.1.2 Oppsigelse fra Leverandør: Dersom Leverandør bekrefter eller mistenker på rimelig grunnlag at Kunden har eller vil misligholde sine forpliktelser under Bruksvilkårene, eller Kunden går konkurs eller blir insolvent, kan Leverandøren suspendere Kundens tilgang til Programvaren eller begrense Kundens tilgang til skrivebeskyttet tilgang, frem til saken er løst. Leverandøren skal gi 30 dagers forhåndsvarsel om eventuell suspensjon eller begrensning av tilgang, og gi Kunden rimelig tid til å svare før tilgang suspenderes eller begrenses. Hvis ikke situasjonen løses innen rimelig tid, forbeholder Leverandøren seg retten til å si opp Kundens bruksrett til Programvaren, og dermed terminere kundeforholdet. Leverandøren kan etter eget skjønn velge å si opp Kundens rett til bruk av Programvaren med umiddelbar virkning dersom Kunden misligholder Bruksvilkårene i vesentlig grad eller misbruker API, og dermed terminere kundeforholdet.

6.1.3 Sletting av data: Ved oppsigelse av kundeforholdet, eller der Leverandørens rettslige grunnlag for behandling av Dataen utløper, uansett årsak, skal Leverandøren slette Kundedataene fra sine systemer, med mindre ufravikelige lovbestemmelser krever at Leverandøren fortsetter å lagre Dataen. I så fall skal Leverandøren fortsette å ivareta sikkerheten for dataen slik det fremgår av Bruksvilkårene. Tiden det tar å slette data kan variere fra Programvare til Programvare. Når Kundedataene er slettet, skal Leverandøren ikke ha flere forpliktelser overfor Kunden vedrørende Kundedataene.  Avidentifiserte og anonymiserte data til bruk i AI/ML vil ikke bli slettet.

6.1.4 Retur av data: Kunden kan be om at Kundedataene returneres ikke senere enn 30 dager etter oppsigelse. Hvis mer enn 30 dager har gått, kan dataen ha blitt ugjenkallelig slettet. Leverandøren skal returnere Kundedataene i et format, tidspunkt og leveringsmetode som fastsatt av Leverandøren. Formatet, tiden og metoden for returnering av dataene kan variere fra Programvare til Programvare: Vennligst ta kontakt med Leverandøren (eller din Partner) i god tid før oppsigelse for å planlegge og gjennomføre retur av data. Leverandøren forbeholder seg retten til å fakturere sine standardsatser for returnering av data. Enkelte Programvarer kan ha funksjonalitet for at Kunden selv kan eksportere Kundedata.

7. Annet

7.1 Endringer

7.1.1 Alle endringer i denne avtalen skal gjøres skriftlig og signeres av begge parter. Endringer skal være loggført i endringslogg.

7.2 Konkurs, akkord e.l.

7.2.1 Hvis det i forbindelse med en av Partenes virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har den annen Part rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning, såfremt ikke annet følger av ufravikelig lov.

7.3 Force Majeure

7.3.1 Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Partenes kontroll, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne Avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig.

7.3.2 Den rammede Parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen Parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

7.3.3 Motparten kan i force majeure-situasjoner bare avslutte Avtalen med den rammede Parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

7.3.4 Hver av Partene dekker sine egne kostnader knyttet til Avslutning av Avtalen. Kunden betaler avtalt pris for den del av Ytelsen som var kontraktsmessig levert før Avtalen ble avsluttet. Partene kan ikke rette andre krav mot hverandre som følge av Avslutning av Avtalen etter denne bestemmelse.

7.3.5 I forbindelse med force majeure-situasjoner har Partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen Part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

8. Tvister

8.1 Forhandlinger

8.1.1 Oppstår det en tvist mellom Partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger.

8.1.2 Fører slike forhandlinger ikke frem innen 20 (tjue) virkedager, eller en annen periode Partene blir enige om, kan hver av Partene ta initiativ til at tvisten blir behandlet ved hjelp av uavhengig ekspert eller mekling.

8.2 Uavhengig ekspert

Partene kan oppnevne en uavhengig ekspert på tvistetidspunktet.

Partene skal på forhånd velge enten

a) å legge ekspertens forslag til løsning til grunn (bindende), eller

b) å bruke ekspertens forslag som grunnlag for selv å komme frem til en løsning (rådgivende)

Den nærmere fremgangsmåten for arbeidet bestemmes av den uavhengige eksperten i samråd med Partene.

8.3 Mekling

8.3.1 Blir en tvist i tilknytning til denne Avtalen ikke løst ved forhandlinger, kan Partene forsøke å løse tvisten ved mekling. Den nærmere fremgangsmåten for meklingen bestemmes av mekleren, i samråd med Partene.

8.4 Lovvalg og verneting

8.4.1 Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

8.4.2 Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av Partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

8.4.3 Verneting er ved Kundens forretningsadresse.

8.4.4 Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.

9. Erstatning

9.1 Partenes krav på erstatning

9.1.1 Partene kan kreve erstattet direkte tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med forsinkelse, mangel eller annet mislighold på grunn av den andre Parts mislighold.

9.1.2 Hver av Partene skal etter beste evne iverksette tapsbegrensende tiltak i henhold til alminnelige regler om lojalitet i kontraktsforhold.

9.2 Erstatningsbegrensning

9.2.1 Partene kan ikke kreve erstatning for indirekte tap. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar i henhold til punkt 8.4.2

9.2.2 Tap av data regnes som indirekte tap med unntak av kostnader knyttet til rekonstruksjon av data.

9.2.3 Samlet erstatning hver av Partene kan kreve per år er begrenset til et beløp tilsvarende 12 måneders avtalt vederlag for Ytelsen.

9.2.4 Erstatningsbegrensningen gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende Part eller noen denne svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

10. Bilag 1: Endringer av avtaletekst etter avtaleinngåelse

10.1 Endringslogg

Foreløpig ingen endringer.